GASTROPAY KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu GastroPay Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Propa Plaza, No:4-6, İç Kapı No:3 Şişli / İstanbul adresinde mukim GC YEME İÇME HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle ” GastroPay” olarak anılacaktır) ile Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle GastroPay bünyesinde bulunan tüm sanal Ürün/Hizmetler’den, Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanacak kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de GastroPay ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”; birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2– TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

– GastroPay Sistemi; GastroPay’in, Üye İş Yerleri aracılığıyla Kullanıcı’ya Hizmet sağladığı sistemin adını,

– GastroPay Mobil Uygulaması; Üye İş Yeri tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlere ilişkin mal ve hizmet bedellerinin GastroPay tarafından işletilen ve sanal ortamda ödeme yapılmasına imkân tanıyan mobil cüzdan platformunun kullanımı yoluyla ödenmesini sağlayan ve Apple Store ve Google Play uygulama marketlerinde bulunan mobil uygulamayı,

– Ürün/Hizmet: GastroPay bünyesinde, Üye İş Yerleri tarafından, Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan ürün ve hizmetleri,

– Hizmet Bedeli; Kullanıcı’nın GastroPay Mobil Uygulaması’nı her ay düzenli kullanıp kullanmadığı ve/veya her ay Üye İş Yerleri’nde harcama yapıp yapmadığı fark etmeksizin GastroPay tarafından Kullanıcı’dan harcamalardan kazandığı PUAN tutarları üzerinden her ay tahsil edilecek bedeli,

– Kanun; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u,

– Kişisel Veri: GastroPay Sistemi’ne üye olunması amacıyla, Kullanıcı’dan alınan ad-soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, e-posta adresi, lokasyon bilgisi gibi kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

– Üye İş Yer(ler)i; GastroPay Sistemi kapsamında, Kullanıcı’ya Ürün veya Hizmet sunan ve karşılığında ödeme kabul eden firmaları,

– PUAN; GastroPay Mobil Uygulaması üzerinden Üye İş Yerleri’nde yapılan harcamalara istinaden Kullanıcı’ya gerçekleştirilen geri ödemeyi (cashback)

ifade eder.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme, GastroPay tarafından yönetilmekte olan GastroPay Sistemi üyesi olan Kullanıcı’ya sunulacak olan faydaları sağlayacak Ürün/Hizmetler’den yararlanma koşulları ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 4–ÜRÜN VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi olup da temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan üyelik başvuruları, bu kişiler kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi bu kişilerin üyelikleri kabul edilmez ve bu kişiler GastroPay tarafından Kullanıcılar’a sağlanan haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler için GastroPay hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra, tüm Ürün/Hizmetler’in kullanımına, içeriğine; üyeliğe ve bilgilendirmelere ilişkin işbu Sözleşme’de bahsi geçen her türlü hususa muvafakat eder ve bahsi geçen her türlü hususa uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile, GastroPay’ın Ürün/Hizmetler kapsamında yer alan geri ödemeli (cashback) kampanyalardan yararlanma hakkına sahip olur. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması’nı kullanarak Üye İş Yerleri’nde yapacağı harcama tutarı üzerinden GastroPay’in belirlediği ve GastroPay Mobil Uygulaması’nda gösterdiği tutarlarda kazanç sağlar. Kullanıcı, bu harcamalardan kazandığı PUAN tutarları üzerinden GastroPay tarafından belirlenecek aylık Hizmet Bedeli’nin GastroPay tarafından tahsil edileceğini kabul ve beyan eder. GastroPay, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, gelecekte her zaman, GastroPay Mobil Uygulaması içerisindeki cüzdan bölümünde belirtmek suretiyle, aylık Hizmet Bedeli’ni değiştirebilir/ güncelleyebilir. Hizmet Bedeli’ndeki bahse konu değişiklik(ler) Kullanıcı’ya uyguluma üzerinden bildirilecek olup Kullanıcı, yeni Hizmet Bedeli ile bağlı olacaktır.

4.4. Kullanıcı’nın, GastroPay Mobil Uygulaması’nı her ay düzenli kullanmaması ve/veya her ay Üye İş Yerleri’nde harcama yapmayıp harcama tutarı üzerinden yüzdelik kazanç sağlamaması, GastroPay Sisteminin, aylık Hizmet Bedeli tahsil etmesine engel değildir.Kullanıcı’nın, GastroPay Mobil Uygulaması’nı düzenli kullanmayıp kazanç sağlamaması ancak önceki aylardaki kullanımlarından kalma bakiyesinin bulunması halinde, GastroPay, aylık Hizmet Bedeli’ni hesaba tanımlı bakiye tutar üzerinden re’sen tahsil etmeye devam edebilecektir. Bu işlemler neticesinde Kullanıcı, GastroPay’e karşı hiçbir talep, takip, dava ve tazminat hakkı olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

4.5. GastroPay tarafından Kullanıcı’ya sağlanan abonelik ve üyelikler ücretsiz olup GastroPay Mobil Uygulaması içinde bir mobil ödemenin söz konusu olması durumunda Kullanıcı’nın verdiği yetki ve onaylar dahilinde ilgili satın almalar gerçekleşecektir.

4.6. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile, GastroPay’in Ürün ve Hizmetler’i kapsamında yer alan PUAN (cashback)’lerini harcadığı durumlarda PUAN’a karşılık gelen tutar üzerinden ilave PUAN kazanmayacağını kabul etmiş olur.

4.7. Kullanıcı, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin ilgili banka ve Kullanıcı arasındaki “kredi kartı sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.8. Hizmet Bedeli, ilgili güvenli ödeme sistemi kapsamında tahsil edilmektedir. Kullanıcı, sipariş vermek istediği Ürün ve/veya Hizmetler’i, kredi kartı, debit kart vb. ödeme araçlarıyla, tek çekim şeklinde satın alabilecektir.

4.9. Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Madde 6/4 hükmü uyarınca; aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etme, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, aracı hizmet sağlayıcı olarak GastroPay’in, Üye İş Yerleri tarafından sağlanan banka hesap bilgileri de dahil olmak üzere hiçbir bilgi ve içeriğin kime ait olduğunu ve/veya doğruluğunu kontrol etmeye yönelik bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı bu hususu bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

4.10. GastroPay Mobil Uygulaması’na tanımlı kredi kartı, debit kart vb.’nin tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde GastroPay, tüzel kişinin sorumlu olduğu vergisel düzenleme ve yaptırımlardan hiçbir surette sorumlu değildir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

5.1.1. Kullanıcı, GastroPay tarafından belirlenen prosedürleri yerine getirirken, Ürün/Hizmetler’den faydalanırken ve GastroPay Mobil Uygulaması’ndaki Ürün/Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiş olur.

5.1.2. Kullanıcı; GastroPay’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda ve/veya resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, GastroPay’in Ürün/Hizmetler dahilinde elde edilen Kullanıcılar’a ait bilgilerini resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple GastroPay’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul etmiş olur.

5.1.3. Kullanıcı, GastroPay’in, Sözleşme konusu GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’inin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler’i açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple GastroPay’den her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamayacağını kabul eder.

5.1.4. Kullanıcı, GastroPay’in, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’inden faydalanırken kullandığı bilgilerini (kredi kartı bilgileri, ad, soyad, cep telefonu, e-posta adresi, uygulamaya bağlı şahsi cihazının güvenliği vb.) gizli tutmakla şahsen yükümlüdür ve bundan doğan sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek, etmesi neticesinde meydana gelebilecek olaylardan ve olası zararlardan GastroPay’i sorumlu tutmayacaktır. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile, kayıp ve çalıntı durumlarından GastroPay’i sorumlu tutmayacağını, bu sebeple GastroPay’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, kendisine ait olan GastroPay’in fiziki ve sanal ürünlerinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde GastroPay’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.5. Kullanıcı, kendisine ait bilgiler yoluyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, GastroPay’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Kullanıcı, Kullanıcı tarafından bildirilen iletişim kanallarının Kullanıcı’ya ait olmamasından veya Kullanıcı’nın iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı GastroPay’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, üyelik esnasında sağlamış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu vb. bilgilerin Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığının ve bu suretle GastroPay’in suistimal edildiğinın tespiti halinde, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.6. GastroPay, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ve/veya Kullanıcı’nın üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda GastroPay, ilgili Kullanıcı hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili Kullanıcı, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül, puan vb. tüm haklarını kaybedecektir.

5.1.7. Kullanıcı ile Üye İş Yerleri arasındaki Ürün/Hizmetler’in alışverişi sırasında doğabilecek Hizmet’in veya Ürün’ün cinsi, niteliği, kalitesi, içeriği, miktarı, ayıplı çıkması, iptali ve/veya iadesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili (gerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse de ilgili sair mevzuat kapsamında alım-satım / hizmet-ürünün kalitesi vb. özelliklerinden kaynaklı ihtilaflar da dahil olmak üzere) Kullanıcı, GastroPay’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve GastroPay’i her türlü talep ve sorumluluktan ari kılındığını kabul ve beyan eder.

5.2. GastroPay’in Hak ve Yükümlülükleri:

5.2.1. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması aracılığıyla Kullanıcılar’a, hesap hareketlerini görüntüleme, kampanya ve Ürünler’i inceleme, kampanyaya katılım belirtme, kredi kartı ekleme, PUAN harcama ve kazanma noktalarını görüntüleyebilme, PUAN bakiyesi görüntüleme ve GastroPay ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır. GastroPay, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.2.2. GastroPay, sunmuş olduğu tüm fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. GastroPay tarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeye yönelik istekler belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan GastroPay sorumlu olmayacak ve GastroPay, Kullanıcı’nın GastroPay’ın fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’ini kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.3. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle GastroPay Mobil Uygulaması ve sair sanal platformlarda GastroPay kontrolünde olmayan birtakım web sitelerine veya içeriklere ait linklere yer verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımaz. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması ve sair sanal platformlar üzerindeki linkler vasıtasıyla eriştiği portallar, web siteleri, dosyalar ve içeriklerin veya yine bu linkler vasıtasıyla eriştiği web sitelerinde sunulan hizmetlerin ve ürünlerin hiçbir surette GastroPay sorumluluğunda olmadığını kabul eder.

5.2.4. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürünler/Hizmetler’inde mevcut her türlü kampanyayı, kullanma koşulları ile fiziki ve sanal platformlarda sunulan bilgileri önceden bir ihtara veya bilgilendirmeye gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve Ürün/Hizmet’i durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, GastroPay tarafından yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcılar, işbu Ürün ve Hizmetler’i kullanarak ya da sanal platformalara giriş yaparak bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, GastroPay’in belirlediği mecralar üzerinden Kullanıcılar’a duyurulur.

5.2.5. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’in sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermez. GastroPay, herhangi bir zamanda GastroPay Sistemi’nin çalışmasını, teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle, geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.2.6. Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, GastroPay’in Kullanıcı veya sair üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1 GastroPay, Kullanıcı tarafından paylaşılan Kişisel Veriler’in, Kanun da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile Kullanıcı tarafından GastroPay’e sağlanan Kişisel Veriler, detayların yer aldığı GastroPay Mobil Uygulaması’nda yer alan Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları ve ilgili mevzuatta belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere, Sözleşme’nin ifası, sunulan Hizmet’in kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi de dahil Aydınlatma Metni’nde yer alan sair amaçlarla işlenebilecek; ayrıca, bu Kişisel Veriler, işu Sözleşme kapsamında gerekli olduğu ölçüde, Üye İş Yerleri, GastroPay iştirakleri ve sözleşmeli iş ortaklarına aktarılabilecektir. Kullanıcı, GastroPay’in, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, Kullanıcı’nın belirlemiş oldukları, GastroPay Sistemi’nde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili Üye İş Yeri’nde yapılan alışveriş bilgilerini, hizmeti sağlayan Üye İş Yeri ile paylaşacağını kabul eder. GastroPay, hiçbir suretle, Kullanıcı ve Üye İş Yerleri arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek GastroPay’in kusurundan kaynaklı GastroPay Sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan sorumlu değildir.

6.2 GastroPay, söz konusu Kişisel Veriler’in Kanun’un 12. Maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü idari ve teknik tedbiri alacaktır.

MADDE 7– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir ihtilaf olması halinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak ve uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacaktır.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek [grev, lokavt, savaş, iç savaş, terör eylemleri, kargaşalık, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, devletin karar ve eylemleri v.b.] ve Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içersinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman feshetme hakkına sahiptir. Ancak, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin hiçbiri, doğmuş GastroPay alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip doğmuş alacaklar vadesinde ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

GastroPay Mobil Uygulaması ve sanal Ürün/Hizmetler’in (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, GastroPay markaları, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları GastroPay’e aittir ve/veya GastroPay tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve sınai haklar kapsamında korunan GastroPay’e ait bunlarla sınırlı olmaksızın tüm unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler GastroPay’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GastroPay’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 10-SÖZLEŞME’NİN FESHİ

10.1. GastroPay, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmaksızın, her zaman, Kullanıcı’ya SMS ve/veya elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle, tek taraflı olarak derhal feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Sözleşme konusu fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’den yararlanmasına son verebilir.

10.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi, dilediği zamanda abonelik/üyeliğini iptal etmek suretiyle sona erdirme hakkına sahiptir.

MADDE 11– DİĞER HÜKÜMLER

11.1. GastroPay, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda ve mecrada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

11.2. Kullanıcı ve GastroPay birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’yi her iki Taraf’ın da onaylaması ve uygulaması, Taraflar arasında ortaklık, temsilcilik ve/veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

11.3. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, Taraflar’ın belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır. Taraflar, belirttikleri adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı Taraf’a derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 12–YÜRÜRLÜK

12.1. Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve Taraflarca sağlanan bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.2. İşbu 12 (oniki) ana maddeden ibaret Sözleşme, Taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek, Kullanıcı’nın, üyelik talebine elektronik olarak onay verilmesi üzerine elektronik onayın verildiği tarihte yürürlüğe girmiştir.

12.3. İşbu Sözleşme, Kullanıcı, GastroPay’in GastroPay Mobil Uygulaması Ürün/Hizmetler’ine üye/abone olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.