GASTROPAY KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu GastroPay Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Barbaros Mah. Lale Sok. My Office İş Merkezi No: 2/13 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim GC YEME İÇME HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle ” GastroPay” olarak anılacaktır) ile Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle GastroPay bünyesinde bulunan tüm sanal Ürün/Hizmetler’den, Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanacak kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de GastroPay ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”; birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2– TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

– GastroPay Sistemi; GastroPay’in, Üye İş Yerleri aracılığıyla Kullanıcı’ya Hizmet sağladığı sistemin adını,

– GastroPay Mobil Uygulaması; Üye İş Yeri tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlere ilişkin mal ve hizmet bedellerinin GastroPay tarafından işletilen ve sanal ortamda İ-Para altyapısına istianden ödeme yapılmasına imkân tanıyan mobil cüzdan platformunun kullanımı yoluyla ödenmesini sağlayan ve Apple Store ve Google Play uygulama marketlerinde bulunan mobil uygulamayı,

– İ-Para: 6493 sayılı Kanun madde 12 tahtında ödeme hizmeti sunan ve buan dair lisans sahip olan •        Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’yi ifade etmektedir.

VİSA: Kart sakalama ve ödeme alt yapısı hizmetlerini verecek olan şirketi ifade etmektedir.

– Ürün/Hizmet: GastroPay bünyesinde, Üye İş Yerleri tarafından, Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan ürün ve hizmetleri,

– Hizmet Bedeli; Kullanıcı’nın GastroPay Mobil Uygulaması’nı her ay düzenli kullanıp kullanmadığı ve/veya her ay Üye İş Yerleri’nde harcama yapıp yapmadığı fark etmeksizin GastroPay tarafından Kullanıcı’dan harcamalardan kazandığı GastroPara tutarları üzerinden her ay tahsil edilecek bedeli,

– Kanun; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u,

– Kişisel Veri: GastroPay Sistemi’ne üye olunması amacıyla, Kullanıcı’dan alınan ad-soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, e-posta adresi, lokasyon bilgisi gibi kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

-6563 sayılı Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

– Üye İş Yer(ler)i; GastroPay Sistemi kapsamında, Kullanıcı’ya Ürün veya Hizmet sunan ve karşılığında ödeme kabul eden firmaları,

– GastroPara; GastroPay Mobil Uygulaması üzerinden Üye İş Yerleri’nde yapılan harcamalara istinaden Kullanıcı’ya gerçekleştirilen geri ödemeyi (cashback)

ifade eder.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme, GastroPay tarafından yönetilmekte olan  ve ödeme altyapısı İ-Para tarafından sağlanan GastroPay Sistemi üyesi olan Kullanıcı’ya sunulacak olan faydaları sağlayacak Ürün/Hizmetler’den yararlanma koşulları ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 4–ÜRÜN VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi olup da temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan üyelik başvuruları, bu kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyelikleri kabul edilmez ve bu kişiler GastroPay tarafından Kullanıcılar’a sağlanan haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler için GastroPay hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra, tüm Ürün/Hizmetler’in kullanımına, üyeliğe ve bilgilendirmelere ilişkin işbu Sözleşme’de bahsi geçen her türlü hususa muvafakat eder ve bahsi geçen her türlü hususa uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile, GastroPay’in Ürün/Hizmetler kapsamında yer alan geri ödemeli (cashback) kampanyalardan yararlanma hakkına sahip olur. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması’nı kullanarak Üye İş Yerleri’nde yapacağı harcama tutarı üzerinden GastroPay’in belirlediği ve GastroPay Mobil Uygulaması’nda gösterdiği tutarlarda kazanç sağlar. Kullanıcı, bu harcamalardan kazandığı GastroPara tutarları üzerinden her ay 25 GastroPara(YirmeBeş) Hizmet Bedeli’nin GastroPay tarafından tahsil edileceğini kabul ve beyan eder . Hizmet Bedeli GastroClub Üyelik bedeline ek olarak tahsil edilmektedir.

4.4. Hizmet Bedeli her ay 25 GastroPara olarak kazanılan GastroParalar üzerinden tahsil edilecektir; kişinin yeterli GastroPara’sı olmaması halidne Hizmet Bedeli yansıtılamayacaktır. Hizmet Bedeli kayıtlı kartlar üzerinden hiçbir sure tile tahsil edilmeyecektir.

4.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile, GastroPay’in Ürün ve Hizmetler’i kapsamında yer alan GastroPara (cashback)’larını harcadığı durumlarda GastroPara’ya karşılık gelen tutar üzerinden ilave GastroPara kazanmayacağını kabul etmiş olur.

4.6. Verilen hizmetin bir cüzdan sunulması ve buna istinaden Kullanıcılara avantajlar sağlanması olması gerekçesi ile GatroPay 6563 sayılı Kanun nezdinde elektronik ticari hizmet sağlayıcı ve /veya elektronik ticari aracı hizmet sağlayacı sıfatını haiz değildir.

4.7. GastroPay Mobil Uygulaması’na tanımlı kredi kartı, debit kart vb.’nin tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde GastroPay, tüzel kişinin sorumlu olduğu vergisel düzenleme ve yaptırımlardan hiçbir surette sorumlu değildir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

5.1.1. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması’ndaki Ürün/Hizmetlerden faydalanrıken veya herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını  kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. Kullanıcı; GastroPay’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda ve/veya resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, GastroPay’in Ürün/Hizmetler dahilinde elde edilen Kullanıcılar’a ait KVKK tahtında kişisel verileri de dahil olmak üzere tüm bilgilerini resmi makamlara bilmesi gerektiği kadarı prensibi ile açıklamak kaydı ile açıklamaya yetkili olacağını, KVKK uyarınca işbu hususun GastroPay’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğü olduğu ve ayrıca açık rıza alınmasını gerektirmeyeceğini ve bu sebeple GastroPay’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul etmektedir.

5.1.3. Kullanıcı, GastroPay’in, Sözleşme konusu GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’inin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği başta Üye İşyeri ve İ-Para olmak üzere iş ortaklarına, Kişisel Veriler’inin açıklanabileceğini ve işbu hususta açık rıza alınmasına gerek olmayuacağnı bildiğini taahhüt eder.

5.1.4. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmek ile GastroPay uygulaması, Ürün ve Hizmetlerden faydalanma hakkını elde etmiş olup; işbu hak hiçbir suretle ilgili avantajları ve/veya GastroParaları bir başkasına kullandırabileceği anlamına gelmemektedir.

5.1.5 Kullanıcı, GastroPay’in, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’inden faydalanırken kullandığı bilgilerini ( kredi kartı bilgileri, ad, soyad, cep telefonu, e-posta adresi, uygulamaya bağlı şahsi cihazının güvenliği vb.) gizli tutmakla şahsen yükümlüdür ve bundan doğan sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek, etmesi neticesinde meydana gelebilecek olaylardan ve olası zararlardan GastroPay’i sorumlu tutmayacaktır. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile, kayıp ve çalıntı durumlarından GastroPay’i sorumlu tutmayacağını, bu sebeple GastroPay’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, kendisine ait olan GastroPay’in fiziki ve sanal ürünlerinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde GastroPay’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.6. Kullanıcı, kendisine ait bilgiler yoluyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, GastroPay’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Kullanıcı, Kullanıcı tarafından bildirilen iletişim kanallarının Kullanıcı’ya ait olmamasından veya Kullanıcı’nın iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı GastroPay’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, üyelik esnasında sağlamış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu vb. bilgilerin Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığının ve bu suretle GastroPay’in suistimal edildiğinın tespiti halinde, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. GastroPay, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ve/veya Kullanıcı’nın üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda GastroPay, ilgili Kullanıcı hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili Kullanıcı, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül, GastroPara vb. tüm haklarını kaybedecektir.

5.1.8. Kullanıcı ile Üye İş Yerleri arasındaki Ürün/Hizmetler’in alışverişi sırasında doğabilecek Hizmet’in veya Ürün’ün cinsi, niteliği, kalitesi, içeriği, miktarı, ayıplı çıkması, iptali ve/veya iadesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili (gerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse de ilgili sair mevzuat kapsamında alım-satım / hizmet-ürünün kalitesi vb. özelliklerinden kaynaklı ihtilaflar da dahil olmak üzere) Kullanıcı, GastroPay’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve GastroPay’i her türlü talep ve sorumluluktan ari kılındığını kabul ve beyan eder.

5.2. GastroPay’in Hak ve Yükümlülükleri :

5.2.1. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması aracılığıyla Kullanıcılar’a, hesap hareketlerini görüntüleme, kampanya ve Ürünler’i inceleme, kampanyaya katılım belirtme, kredi kartı ekleme, GastroPara harcama ve kazanma noktalarını görüntüleyebilme, GastroPara bakiyesi görüntüleme ve GastroPay ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır. GastroPay, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Gastropay’in hizmetleri durdurma ve/veya Kullanıcı hesabını makul bir gerekçe olması halinde askıya alma hakkı saklıdır.

5.2.2. GastroPay, sunmuş olduğu tüm fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. GastroPay tarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeye yönelik istekler belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan GastroPay sorumlu olmayacak ve GastroPay, Kullanıcı’nın GastroPay’ın fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’ini kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.3. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle GastroPay Mobil Uygulaması ve sair sanal platformlarda GastroPay kontrolünde olmayan birtakım web sitelerine veya içeriklere ait linklere yer verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımaz. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması ve sair sanal platformlar üzerindeki linkler vasıtasıyla eriştiği portallar, web siteleri, dosyalar ve içeriklerin veya yine bu linkler vasıtasıyla eriştiği web sitelerinde sunulan hizmetlerin ve ürünlerin hiçbir surette GastroPay sorumluluğunda olmadığını kabul eder.

5.2.4. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürünler/Hizmetler’inde mevcut her türlü kampanyayı, kullanma koşulları ile fiziki ve sanal platformlarda sunulan bilgileri önceden bir ihtara veya bilgilendirmeye gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve Ürün/Hizmet’i durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, GastroPay tarafından yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcılar, işbu Ürün ve Hizmetler’i kullanarak ya da sanal platformalara giriş yaparak bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, GastroPay’in belirlediği mecralar üzerinden Kullanıcılar’a duyurulur. Yapılan ödemeler ve/veya kaydedilen kartlara dair herhangi bir sorun olması halinde, kart bilgileri VİSA ödeme ilgili altyapı ise İ-Para tarafından sağlanmakta olduğu ve GastroPay 6493 sayılı Kanun nezdinde ödeme kuruluşu sıfatını hazi olmadığı için; GastroPay’e sorumluluk atfedilemeyecektir.

5.2.5. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’in sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermez. GastroPay, herhangi bir zamanda GastroPay Sistemi’nin çalışmasını, teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle, geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.2.6. Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, GastroPay’in Kullanıcı veya sair üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5.2.7. GastroPay kampanyaları ile üçüncü kişilerin yaptığı kampanyalar birleştirilmeyebilir.

MADDE 6- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1 Işbu Sözleşem tahtında Tarafların birbirleri ile paylaşmış olduğu tüm bilgi ve belgeler gizli bilgi olarak kabul edilecek olup; KVKK tahtında kişiselveriler de gizli bilgi kapsamında yer almaktadır.

6.2 Gilzi Bilgi, Taraflarca gerekli teknik tedbirler alınmak kaydı ile ve amaç ile sınırlı şekilde işlenecek olup; işbu Sözlşemenin Taraflarca sona erdirilmesi halinde ilgili Tarafa dair veriler hukuki bir zaruret olmaması halinde ayrıca derhal silinecektir.

6.3 Kullanıcı’nın işbu Sözleşmeyi feshetse dahi elektronik ticari iletişim onayı olması halinde verileri işlenecek ve Kullanıcı ile iletişim kurulabilecektir.

6.4 GastroPay, işbu Sözleşme tahtındaki hizmeytlerin sunulabilmesi için Kişisel Verilerinizi işleyecek olup; detayları Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde bulabilirsiniz.

MADDE 7– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir ihtilaf olması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak ve uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacaktır.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek [grev, lokavt, savaş, iç savaş, terör eylemleri, kargaşalık, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, devletin karar ve eylemleri v.b.] ve Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Gastropay’in hizmet almakta olduğu sunucu hizmeti veren şirketlerin hizmetlerini sağlayamamı gerekçesi ile Kullanıcının hesabına erişememesi veya Ürün yada Hizmeetlerden bir müddet yararlananaması da mücbir sebep altında değerlendirilecektir.

Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içersinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman feshetme hakkına sahiptir. Ancak, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin hiçbiri, doğmuş GastroPay alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip doğmuş alacaklar vadesinde ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tahtında, GastroPay Mobil Uygulaması ve sanal Ürün/Hizmetler’inin (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, GastroPay markaları, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm mali ve manevi hakları(“Fikri Mülkiyet Hakları”) bilfiil GastroPay’e aittir ve/veya GastroPay tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında korunan GastroPay’e ait bunlarla sınırlı olmaksızın tüm unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, kullandırtılamazi Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde,Kullanıcı, GastroPay’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı bizzat yükümlü olduğunu ve bir merci kararına gerek olmaksızın tazmin etmekle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10-SÖZLEŞME’NİN FESHİ

10.1. GastroPay, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmaksızın, her zaman, Kullanıcı’ya SMS ve/veya elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle, tek taraflı olarak derhal feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Sözleşme konusu fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’den yararlanmasına son verebilir.

10.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi, dilediği zamanda abonelik/üyeliğini iptal etmek suretiyle sona erdirme hakkına sahiptir. Kullanıcının, iptal edilen ay süresinde hizmet bedeli alındığı için hizmetten faydalanma hakkı saklıdır.

MADDE 11– DİĞER HÜKÜMLER

11.1. GastroPay, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda ve mecrada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

11.2. Kullanıcı ve GastroPay birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’yi her iki Taraf’ın da onaylaması ve uygulaması, Taraflar arasında ortaklık, temsilcilik ve/veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

11.3. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, Kullanıcı’nın ise üye olurken belirttiği e-posta adresine yapılacaktır. Yapılan işbu bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 12–YÜRÜRLÜK

12.1. Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve Taraflarca sağlanan bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.2. İşbu 12 (oniki) ana maddeden ibaret Sözleşme, Taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek, Kullanıcı’nın, üyelik talebine elektronik olarak onay verilmesi üzerine elektronik onayın verildiği tarihte yürürlüğe girmiştir.

12.3. İşbu Sözleşme, Kullanıcı, GastroPay’in GastroPay Mobil Uygulaması Ürün/Hizmetler’ine üye/abone olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu GastroPay Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Barbaros Mah. Lale Sok. My Office İş Merkezi No: 2/13 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim GC YEME İÇME HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle ” GastroPay” olarak anılacaktır) ile Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle GastroPay bünyesinde bulunan tüm sanal Ürün/Hizmetler’den, Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanacak kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de GastroPay ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”; birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2– TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

– GastroPay Sistemi; GastroPay’in, Üye İş Yerleri aracılığıyla Kullanıcı’ya Hizmet sağladığı sistemin adını,

– GastroPay Mobil Uygulaması; Üye İş Yeri tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlere ilişkin mal ve hizmet bedellerinin GastroPay tarafından işletilen ve sanal ortamda İ-Para altyapısına istianden ödeme yapılmasına imkân tanıyan mobil cüzdan platformunun kullanımı yoluyla ödenmesini sağlayan ve Apple Store ve Google Play uygulama marketlerinde bulunan mobil uygulamayı,

– İ-Para: 6493 sayılı Kanun madde 12 tahtında ödeme hizmeti sunan ve buan dair lisans sahip olan •        Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’yi ifade etmektedir.

VİSA: Kart sakalama ve ödeme alt yapısı hizmetlerini verecek olan şirketi ifade etmektedir.

– Ürün/Hizmet: GastroPay bünyesinde, Üye İş Yerleri tarafından, Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan ürün ve hizmetleri,

– Hizmet Bedeli; Kullanıcı’nın GastroPay Mobil Uygulaması’nı her ay düzenli kullanıp kullanmadığı ve/veya her ay Üye İş Yerleri’nde harcama yapıp yapmadığı fark etmeksizin GastroPay tarafından Kullanıcı’dan harcamalardan kazandığı GastroPara tutarları üzerinden her ay tahsil edilecek bedeli,

– Kanun; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u,

– Kişisel Veri: GastroPay Sistemi’ne üye olunması amacıyla, Kullanıcı’dan alınan ad-soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, e-posta adresi, lokasyon bilgisi gibi kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

-6563 sayılı Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

– Üye İş Yer(ler)i; GastroPay Sistemi kapsamında, Kullanıcı’ya Ürün veya Hizmet sunan ve karşılığında ödeme kabul eden firmaları,

– GastroPara; GastroPay Mobil Uygulaması üzerinden Üye İş Yerleri’nde yapılan harcamalara istinaden Kullanıcı’ya gerçekleştirilen geri ödemeyi (cashback)

ifade eder.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme, GastroPay tarafından yönetilmekte olan  ve ödeme altyapısı İ-Para tarafından sağlanan GastroPay Sistemi üyesi olan Kullanıcı’ya sunulacak olan faydaları sağlayacak Ürün/Hizmetler’den yararlanma koşulları ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 4–ÜRÜN VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi olup da temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan üyelik başvuruları, bu kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyelikleri kabul edilmez ve bu kişiler GastroPay tarafından Kullanıcılar’a sağlanan haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler için GastroPay hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra, tüm Ürün/Hizmetler’in kullanımına, üyeliğe ve bilgilendirmelere ilişkin işbu Sözleşme’de bahsi geçen her türlü hususa muvafakat eder ve bahsi geçen her türlü hususa uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile, GastroPay’in Ürün/Hizmetler kapsamında yer alan geri ödemeli (cashback) kampanyalardan yararlanma hakkına sahip olur. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması’nı kullanarak Üye İş Yerleri’nde yapacağı harcama tutarı üzerinden GastroPay’in belirlediği ve GastroPay Mobil Uygulaması’nda gösterdiği tutarlarda kazanç sağlar. Kullanıcı, bu harcamalardan kazandığı GastroPara tutarları üzerinden her ay 18 GastroPara(OnSekiz) Hizmet Bedeli’nin GastroPay tarafından tahsil edileceğini kabul ve beyan eder . Hizmet Bedeli GastroClub Üyelik bedeline ek olarak tahsil edilmektedir.

4.4. Hizmet Bedeli her ay 18 GastroPara olarak kazanılan GastroParalar üzerinden tahsil edilecektir; kişinin yeterli GastroPara’sı olmaması halidne Hizmet Bedeli yansıtılamayacaktır. Hizmet Bedeli kayıtlı kartlar üzerinden hiçbir sure tile tahsil edilmeyecektir.

4.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile, GastroPay’in Ürün ve Hizmetler’i kapsamında yer alan GastroPara (cashback)’larını harcadığı durumlarda GastroPara’ya karşılık gelen tutar üzerinden ilave GastroPara kazanmayacağını kabul etmiş olur.

4.6. Verilen hizmetin bir cüzdan sunulması ve buna istinaden Kullanıcılara avantajlar sağlanması olması gerekçesi ile GatroPay 6563 sayılı Kanun nezdinde elektronik ticari hizmet sağlayıcı ve /veya elektronik ticari aracı hizmet sağlayacı sıfatını haiz değildir.

4.7. GastroPay Mobil Uygulaması’na tanımlı kredi kartı, debit kart vb.’nin tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde GastroPay, tüzel kişinin sorumlu olduğu vergisel düzenleme ve yaptırımlardan hiçbir surette sorumlu değildir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

5.1.1. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması’ndaki Ürün/Hizmetlerden faydalanrıken veya herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını  kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.1.2. Kullanıcı; GastroPay’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda ve/veya resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, GastroPay’in Ürün/Hizmetler dahilinde elde edilen Kullanıcılar’a ait KVKK tahtında kişisel verileri de dahil olmak üzere tüm bilgilerini resmi makamlara bilmesi gerektiği kadarı prensibi ile açıklamak kaydı ile açıklamaya yetkili olacağını, KVKK uyarınca işbu hususun GastroPay’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğü olduğu ve ayrıca açık rıza alınmasını gerektirmeyeceğini ve bu sebeple GastroPay’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul etmektedir.

5.1.3. Kullanıcı, GastroPay’in, Sözleşme konusu GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’inin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği başta Üye İşyeri ve İ-Para olmak üzere iş ortaklarına, Kişisel Veriler’inin açıklanabileceğini ve işbu hususta açık rıza alınmasına gerek olmayuacağnı bildiğini taahhüt eder.

5.1.4. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmek ile GastroPay uygulaması, Ürün ve Hizmetlerden faydalanma hakkını elde etmiş olup; işbu hak hiçbir suretle ilgili avantajları ve/veya GastroParaları bir başkasına kullandırabileceği anlamına gelmemektedir.

5.1.5 Kullanıcı, GastroPay’in, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’inden faydalanırken kullandığı bilgilerini ( kredi kartı bilgileri, ad, soyad, cep telefonu, e-posta adresi, uygulamaya bağlı şahsi cihazının güvenliği vb.) gizli tutmakla şahsen yükümlüdür ve bundan doğan sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek, etmesi neticesinde meydana gelebilecek olaylardan ve olası zararlardan GastroPay’i sorumlu tutmayacaktır. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile, kayıp ve çalıntı durumlarından GastroPay’i sorumlu tutmayacağını, bu sebeple GastroPay’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, kendisine ait olan GastroPay’in fiziki ve sanal ürünlerinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde GastroPay’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.6. Kullanıcı, kendisine ait bilgiler yoluyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, GastroPay’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Kullanıcı, Kullanıcı tarafından bildirilen iletişim kanallarının Kullanıcı’ya ait olmamasından veya Kullanıcı’nın iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı GastroPay’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, üyelik esnasında sağlamış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu vb. bilgilerin Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığının ve bu suretle GastroPay’in suistimal edildiğinın tespiti halinde, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. GastroPay, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ve/veya Kullanıcı’nın üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda GastroPay, ilgili Kullanıcı hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili Kullanıcı, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül, GastroPara vb. tüm haklarını kaybedecektir.

5.1.8. Kullanıcı ile Üye İş Yerleri arasındaki Ürün/Hizmetler’in alışverişi sırasında doğabilecek Hizmet’in veya Ürün’ün cinsi, niteliği, kalitesi, içeriği, miktarı, ayıplı çıkması, iptali ve/veya iadesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili (gerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse de ilgili sair mevzuat kapsamında alım-satım / hizmet-ürünün kalitesi vb. özelliklerinden kaynaklı ihtilaflar da dahil olmak üzere) Kullanıcı, GastroPay’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve GastroPay’i her türlü talep ve sorumluluktan ari kılındığını kabul ve beyan eder.

5.2. GastroPay’in Hak ve Yükümlülükleri :

5.2.1. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması aracılığıyla Kullanıcılar’a, hesap hareketlerini görüntüleme, kampanya ve Ürünler’i inceleme, kampanyaya katılım belirtme, kredi kartı ekleme, GastroPara harcama ve kazanma noktalarını görüntüleyebilme, GastroPara bakiyesi görüntüleme ve GastroPay ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır. GastroPay, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Gastropay’in hizmetleri durdurma ve/veya Kullanıcı hesabını makul bir gerekçe olması halinde askıya alma hakkı saklıdır.

5.2.2. GastroPay, sunmuş olduğu tüm fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. GastroPay tarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeye yönelik istekler belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan GastroPay sorumlu olmayacak ve GastroPay, Kullanıcı’nın GastroPay’ın fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’ini kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.3. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle GastroPay Mobil Uygulaması ve sair sanal platformlarda GastroPay kontrolünde olmayan birtakım web sitelerine veya içeriklere ait linklere yer verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımaz. Kullanıcı, GastroPay Mobil Uygulaması ve sair sanal platformlar üzerindeki linkler vasıtasıyla eriştiği portallar, web siteleri, dosyalar ve içeriklerin veya yine bu linkler vasıtasıyla eriştiği web sitelerinde sunulan hizmetlerin ve ürünlerin hiçbir surette GastroPay sorumluluğunda olmadığını kabul eder.

5.2.4. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürünler/Hizmetler’inde mevcut her türlü kampanyayı, kullanma koşulları ile fiziki ve sanal platformlarda sunulan bilgileri önceden bir ihtara veya bilgilendirmeye gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve Ürün/Hizmet’i durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, GastroPay tarafından yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcılar, işbu Ürün ve Hizmetler’i kullanarak ya da sanal platformalara giriş yaparak bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, GastroPay’in belirlediği mecralar üzerinden Kullanıcılar’a duyurulur. Yapılan ödemeler ve/veya kaydedilen kartlara dair herhangi bir sorun olması halinde, kart bilgileri VİSA ödeme ilgili altyapı ise İ-Para tarafından sağlanmakta olduğu ve GastroPay 6493 sayılı Kanun nezdinde ödeme kuruluşu sıfatını hazi olmadığı için; GastroPay’e sorumluluk atfedilemeyecektir.

5.2.5. GastroPay, GastroPay Mobil Uygulaması ve Ürün/Hizmetler’in sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermez. GastroPay, herhangi bir zamanda GastroPay Sistemi’nin çalışmasını, teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle, geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.2.6. Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, GastroPay’in Kullanıcı veya sair üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5.2.7. GastroPay kampanyaları ile üçüncü kişilerin yaptığı kampanyalar birleştirilmeyebilir.

MADDE 6- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1 Işbu Sözleşem tahtında Tarafların birbirleri ile paylaşmış olduğu tüm bilgi ve belgeler gizli bilgi olarak kabul edilecek olup; KVKK tahtında kişiselveriler de gizli bilgi kapsamında yer almaktadır.

6.2 Gilzi Bilgi, Taraflarca gerekli teknik tedbirler alınmak kaydı ile ve amaç ile sınırlı şekilde işlenecek olup; işbu Sözlşemenin Taraflarca sona erdirilmesi halinde ilgili Tarafa dair veriler hukuki bir zaruret olmaması halinde ayrıca derhal silinecektir.

6.3 Kullanıcı’nın işbu Sözleşmeyi feshetse dahi elektronik ticari iletişim onayı olması halinde verileri işlenecek ve Kullanıcı ile iletişim kurulabilecektir.

6.4 GastroPay, işbu Sözleşme tahtındaki hizmeytlerin sunulabilmesi için Kişisel Verilerinizi işleyecek olup; detayları Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde bulabilirsiniz.

MADDE 7– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir ihtilaf olması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak ve uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacaktır.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek [grev, lokavt, savaş, iç savaş, terör eylemleri, kargaşalık, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, devletin karar ve eylemleri v.b.] ve Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Gastropay’in hizmet almakta olduğu sunucu hizmeti veren şirketlerin hizmetlerini sağlayamamı gerekçesi ile Kullanıcının hesabına erişememesi veya Ürün yada Hizmeetlerden bir müddet yararlananaması da mücbir sebep altında değerlendirilecektir.

Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içersinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman feshetme hakkına sahiptir. Ancak, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin hiçbiri, doğmuş GastroPay alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip doğmuş alacaklar vadesinde ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tahtında, GastroPay Mobil Uygulaması ve sanal Ürün/Hizmetler’inin (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, GastroPay markaları, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm mali ve manevi hakları(“Fikri Mülkiyet Hakları”) bilfiil GastroPay’e aittir ve/veya GastroPay tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında korunan GastroPay’e ait bunlarla sınırlı olmaksızın tüm unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, kullandırtılamazi Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde,Kullanıcı, GastroPay’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı bizzat yükümlü olduğunu ve bir merci kararına gerek olmaksızın tazmin etmekle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10-SÖZLEŞME’NİN FESHİ

10.1. GastroPay, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmaksızın, her zaman, Kullanıcı’ya SMS ve/veya elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle, tek taraflı olarak derhal feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Sözleşme konusu fiziki ve sanal Ürün/Hizmetler’den yararlanmasına son verebilir.

10.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi, dilediği zamanda abonelik/üyeliğini iptal etmek suretiyle sona erdirme hakkına sahiptir. Kullanıcının, iptal edilen ay süresinde hizmet bedeli alındığı için hizmetten faydalanma hakkı saklıdır.

MADDE 11– DİĞER HÜKÜMLER

11.1. GastroPay, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda ve mecrada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

11.2. Kullanıcı ve GastroPay birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’yi her iki Taraf’ın da onaylaması ve uygulaması, Taraflar arasında ortaklık, temsilcilik ve/veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

11.3. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, Kullanıcı’nın ise üye olurken belirttiği e-posta adresine yapılacaktır. Yapılan işbu bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 12–YÜRÜRLÜK

12.1. Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve Taraflarca sağlanan bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.2. İşbu 12 (oniki) ana maddeden ibaret Sözleşme, Taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek, Kullanıcı’nın, üyelik talebine elektronik olarak onay verilmesi üzerine elektronik onayın verildiği tarihte yürürlüğe girmiştir.

12.3. İşbu Sözleşme, Kullanıcı, GastroPay’in GastroPay Mobil Uygulaması Ürün/Hizmetler’ine üye/abone olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.